TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 57 5 van Loosduinen. van het abdij-erf uit het jaar de abdij van Loosduinen was smalle sloot of greppel21). gebruiken om aan de hand ervan het beeld van den toestand op te roepen, die in het landschap bestond vóór de afzanding van de 17de eeuw. Men heeft daar voor oudere kaarten te raadplegen. Die vindt men in de in het Algemeen Rijksarchief bewaard gebleven kaartboeken van de abdij van Loosduinen, van de abdij van Rijnsburg en van de abdij van Leeuwenhorst, want ook de twee laatste bezaten evenals de eerste verschei dene landerijen in de buurt Volgens den plattegrond 1569 in het kaartboek van het erf omgraven door een Daarvan takte bij de voorpoort een sloot af ter afschei ding van den grooten boomgaard. De voorpoort bevond zich aan de Loozerlaan van den Houtweg af gerekend op een derde van den afstand tusschen den Houtweg en den viersprong van het dorp. Een gedeelte van het door de sloot omsingelde erf, dat de gebouwen en een kleinen boomgaard omvatte, was tezamen met een stuk land ten zuiden ervan, op de kaart de Geest geheeten, aan drie zijden omgeven door iets, dat blijkbaar een muur moet voorstellen. Bij de voorpoort zette deze muur zich ook nog een eindweegs binnenwaarts voort. Tus schen deze muur en de zich bij de voorpoort aftakkende sloot liep het hoofdpad van het erf naar het westen. Het abdij-erf met zijn ingesloten grond lag dus dwars voor de uitmonding van den Houtweg, maar van een voortzetting van dien weg over de Loozerlaan heen valt geen spoor te bekennen in de indeeling van het abdij-erf. Wel lag de sloot of greppel, die de Geest van het 21In de „Geschiedenis van Loosduinen” door E. van Bergen (1927) tusschen bl. 28 en 29 vindt de lezer een duidelijke afbeel ding van het terrein der abdij naar een copie van de kaart van 1569.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 69