TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 67 3J) Haagsche Courant 19/7/1935 6de blad. ,35) Haagsch Mandblad XIV 1937. Leyden niet te zeggen, dat de Noord-Denneweg zijn vervolg in den ouden Schenkweg („nu Rijn- en Lek straat met gedeelte van het Staatsspooremplacement”) had 34Toch vindt hij het niet noodig om uit het tegen woordige beloop van den Denneweg en zijn min of meer onzekere vervolgstukken tot groote bochten en kronke lingen in het oorspronkelijke beloop van den éénen en ongedeelden „Denneweg” te besluiten. Integendeel leek het hem er eerder op, dat ook de Denneweg tot die oude wegen behoort, die door hun min of meer recht lijnig beloop een voormalige speciale beteekenis aan duiden. Welke die beteekenis is, blijkt uit het zinnetje, dat de heer Leyden onmiddellijk daarop liet volgen: „Hij loopt (of liep) blijkbaar min of meer evenwijdig met den alouden Moerweg, een tweeden, stategischen weg uit den Karolingischen tijd in de omgeving van Den Haag” 35De geweldige bocht, die de Denneweg onvermijdelijk zou moeten vertoonen bij een versmelting van noord- en zuidstuk tot één weg, waarbij dan nog de afstand van de Rijnstraat tot den Schenkweg ver doezeld is, wordt kalmweg gladgestreken. De gelijkstel ling van den Schenkweg met de Rijn- en de Lekstraat, geeft den werkelijken toestand niet juist weer. Het eerste stuk van den Schenkweg vanaf het Bezuidenhout tot aan de bocht bij de Pieter Bothstraat komt overeen met den zuidelijken Denneweg. Van die bocht tot aan de Schenk Weteringkade) is een gedeelte van den weg opgegaan in het spoorwegterrein en vervangen door een wat oostelijker aangelegden nieuwen weg, zoodat er thans tusschen het zuideinde van den Schenk weg en het begin van de Binckhorstlaan, die voorheen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 79