Het Jaarboek, dat hierbij aan de leden van „Die Haghe” wordt aangeboden geldt zowel voor het jaar 1946 als voor 1947. Helaas liet de financiële toestand, benard geworden door het teruglopen van het leden aantal, niet toe in beide jaren een boek uit te geven. Niet alleen zijn de prijzen van het drukken enorm ge stegen, maar de drukkerijen zijn met werk overladen. Daardoor bleek het aan de N.V. Boek- en Kunstdruk- kerij v.h. Mouton Co. niet mogelijk dit Jaarboek, waarvan de copy reeds in het begin van 1947 gereed lag, nog in dat jaar te doen verschijnen. Dientengevolge heeft het Bestuur moeten besluiten een andere drukker te zoeken. Met veel leedwezen werd dit besluit genomen, want sedert meer dan een halve eeuw, om nauwkeurig te zijn sedert 1891, is de samenwerking met de firma Mouton Co. een zeer aangename geweest. Vooral aan wijlen de Heer M. Mouton is „Die Haghe” grote dank verschuldigd geweest voor alles wat hij heeft gedaan om het Jaarboek te maken tot die uiterlijk fraaie uitgave, die wij sedert jaren kennen. Het Bestuur is zo gelukkig geweest de N.V. Drukkerij Trio in staat te vinden het boek met bekwame spoed te drukken. Moge de samenwerking met deze drukkerij ook een langdurige en aangename zijn. Dit Jaarboek bevat wederom een viertal artikelen, die stellig belangstelling zullen trekken. Het portret van onze nieuwe Erevoorzitter, Burgemeester Mr. W. A. J. Visser, vindt men tegenover het titelblad. Verder zijn weer alle gewone rubrieken: bibliografiën, kronieken, straatnamen opgenomen. Daarmede zijn wij nu weer bij. Niet echter met de spelling; in dit boek is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 7