DE HEER LEYDEN EN DE 68 3G) ,,Van Houtrust af” vervange men beter door: ter hoogte van Houtrust af, want Houtrust met zijn landen lag ten noorden van de Beek en grensde niet aan den Rijnweg, die op geruimen afstand zuid van de Beek liep. in eikaars verlengde lagen, een eindje Weteringkade ligt. De Rijnstraat heeft met den ouden Schenkweg niets te maken; ze was een doorbraak halverwege den Schenkweg en de Z.O. Buitensingel. De Lekstraat is een betrekkelijk nieuwe voortzetting van de Rijnstraat. Op de uitkrijting van den Moerweg tot een strate- gischen weg uit den Karolingischen tijd zal ik hier niet nader ingaan dan alleen met de opmerking, dat men den aard van den Moerweg hoogstwaarschijnlijk niet mis kent, als men hem beschouwt als den begeleidenden weg van een rechtlijnige waterloozing, die vermoedelijk in de 13de of 14de eeuw tot stand kwam. Ik laat nu den Denneweg verder rusten na er nog even op gewezen te hebben, dat de heer Leyden een nieuwe verklaring voor den naam Denneweg aan de hand deed naast de ettelijke reeds bestaande: Denneweg beteekent volgens hem niets anders dan een met denne- boomen bevloerden of bestraten weg! Huize ,,Meerdervoort" en de Slijpmolen. Ook den befaamden Rijnweg betrok de heer Leyden in zijn beschouwingen. Voor zoover zijn loop door Haagambacht aangaat, kon hij Pabons meening, dat het verlengde van den Rijnweg van Houtrust af36) dwars door het tegenwoordige park van Zorgvliet en in den Waalsdorperweg te zoeken is, niet onderschrij ven. Waarschijnlijker lijkt hem de opvatting, dat de Rijnweg van Houtrust af 36langs den zoom der jongere duinen heen liep en in het Dekkerslaantje en de Laan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 80