TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 69 topografi- en op te van Schuddegeest, dus ongeveer in de tegenwoordige Groothertoginnelaan, de Laan van Meerdervoort en de Javastraat zijn vervolg heeft gehad. Twee feiten zijn er, zoo vervolgde dan de heer Leyden, die deze opvatting staven: 1°. de aanwezigheid van een oude voord, waar de Rijnweg de Beek kruiste, voortlevende in den naam Meerdervoort en 2°. het voormalige bestaan van een industrieelen molen bij een belangrijk kruispunt aan de oude Laan van Schuddegeest. Laten we beide „feiten”, die op den voorgrond gebracht worden tot staving van de aloudheid van den weg, met welken zij in verband heeten te staan, eens nader op hun waarde toetsen. Met dit na te gaan wordt een tweeledig doel bereikt: ten eerste kan door zulk een onderzoek de waarde van de argumenten van den heer Leyden belicht worden en ten tweede wordt er een vasteren grondslag door verstrekt aan pogingen om allerlei bizonderheden van schen aard in Haagambacht te verklaren helderen. Het kan op het oogenblik onverschillig zijn, of de heer Leyden dan wel de heer Pabon het bij het rechte eind hebben, wat het beloop van den Rijnweg binnen de grenzen van het oostambacht betreft. Het gaat er thans alleen om, of de door den heer Leyden te berde gebrachte „feiten” in staat zijn de oudheid van den door hem als Rijnweg aangeduiden weg te bevestigen. Meerdervoort. De voorstelling van den heer Leyden was dus, dat het begin van de Laan van Meerdervoort alias het Dekkerslaantje oudtijds een weg was, die de Beek, welke uit Zorgvliet naar den Hofvijver stroomde, met een voorde kruiste. Maar het staat als een paal boven water, dat ter plaatse nooit een voorde aanwezig is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 81