DE HEER LEYDEN EN DE 72 den tegenwoordigen Wassenaarschen weg in Haag- ambacht lag Reintjes Kroft; op de geest van Rijswijk had de pastoor zijn kroft; in Scheveningen wemelde het van kroften, enz. De bovenbedoelde Kroft strekte zich langs den weg uit tot waar tegenover de tegenwoordige Javastraat een laan naar het westen liep. Deze leidde naar en behoorde bij het eenige buitenhuis, dat halver wege de 16de eeuw in het Kleine Veentje benoorden de banwatering aan te treffen viel, nl. de woning van wijlen Willem Goud. De richting naar zee voorbij de laan vervolgende had men links de binnenduinen van het Oostblok, een tiend- blok. Het maakte deel uit van ’s heeren of de graaflijk- heidswildernis en komt onder deze domeinbenaming ontelbare malen in belendingen voor met betrekking tot de landerijen in het Kleine Veentje ten zuiden ervan en tot die in Segbroek ten noorden ervan. Die doma- niale oorsprong nam echter niet weg, dat het Oostblok aan verschillende personen, eigenaars van landerijen in de beide zoo juist genoemde aangrenzende gebieden, in huur of in erfpacht uitgegeven was, een toestand, die, naar ik reden heb te gelooven, reeds minstens uit de 15de eeuw dateert. Met uitgifte en overdracht uit de eerste hand van dezen domeingrond had het dage- lijksch gerecht van Den Haag geen bemoeienis; dit ging de Rekenkamer aan. Van de laan naar wijlen Willem Gouds landhuis af tot aan de Beek (bij de latere tol) behoorde de strook ten westen langs den weg indertijd mede aan Goud en later aan zijn nazaten op het buitenhuis. Dit was, zooals gezegd, nog in 1561 de eenige hofstede in het Kleine Veentje noord van de banwatering, maar kreeg tegen het eind der 16de eeuw gezelschap van een andere woning in haar onmiddellijke omgeving, nl. juist ten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 85