DE HEER LEYDEN EN DE 78 =3)JTransp. Den Haag, inv. no. 443, f. 62, 21/4/1670, klapper- Transp. Den Haag, inv. no. 445, f. 665v, 5/11/1679, klap- 55Transp. Den Haag, inv. no. 449, f. 28, 27/3/1692, klapper- no. 137. genamen van Gerrit Cornelisz. (deze is dan voorzien van den achternaam Vinckestein en bijgenaamd de Oude) en van zijn huisvrouw Machtelt Gerrits, beide overleden, aan de vijfde erfgenaam als moeder van haar minderjarigen zoon Gerrit Cornelisz. Vinckestein, een kleinzoon dus van den ouden duinmeier, hun aandeel in het huis met IJ/» morgen lands 53Maar negen jaar later doet genoemde moeder het huis en de l/2 morgen weiland over aan Johan Cunes54). De belendingen worden opgegeven volgens den koopbrief van 21/4/1670. Het land strekt van het huis noordwaarts tot aan het tolhek van Scheveningen. Juffr. Johanna van Heenvliet, die in 1682 het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, liet haar landgoed in hef Kleine Veentje benevens de zuidelijke partij land be noorden de laan na aan haar nicht van zusterszijde Alida van Hoogbrugh, kleindochter van Joost Jacobsz. van Heenvliet en echtgenoote van Mr. Gerard de Rodere (of Rodre). In 1692 verkoopt Alida van Hoog brugh de 9 hont benoorden de laan aan den zelfden Johan Cunes, die in 1679 het boerderijtje met het toe- behoorende weiland van de Van Vinckesteins over genomen had 55Door de vereenigde koopen van 1679 en 1692 was derhalve Johan Cunes, kommies van de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, eigenaar geworden van de geheele strook lands, die in 1607 door de voogden van de weeskinderen van Mr. Otto van Arckel in erfpacht uitgegeven was en toen behoorde tot no. 1520. 54) perno. 1311. 137.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 92