TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 79 het terrein, dat reeds Willem Goud als Van Arckels voor zaat in erfpacht of koop van het domeinbestuur der grafelijkheid bezeten had. Met Johan Cunes als kooper of eigenaar van het terrein west van den Scheveningschen Weg tusschen de laan naar de woning van Doublet en de tol begint men gewoonlijk de geschiedenis van de buitenhuizen Buitenrust (Hessenhof) en Rustenburg (of Rust en Lust), die er in het begin van de 18de eeuw op ver rezen. Men vindt hun lotswisselingen uitvoerig beschre ven in een bijdrage van Th. Morren, getiteld: Zorgvliet, Buitenrust en Rustenburg, dat verscheen in den tijd, toen de twee laatstgenoemde lusthuizen gedoemd waren te verdwijnen om plaats te ruimen voor het Vredespaleis met zijn tuin en het voor den tuiningang gelegen pleintje. Ik kan er mee volstaan den lezer, die in de geschiedenis dier twee landhuizen, later zoo nauw (evenals Zorgvliet) met die van onze Koninklijke Familie verbonden, belang stelt, naar Morrens artikel te verwijzen. Mijn taak is het aan te toonen, dat oudtijds geen beek stroomde ter plaatse, waar de heer Leyden zijn voorde meende te kunnen leggen. Daartoe was noodig de geschiedenis van dit hoekje gronds uit de papieren van vóór ongeveer 1700 op te diepen. Zooals reeds boven aangestipt werd, kwam er in 1664 een verkorting in den loop van de Beek tot stand, doordien men de bocht over het terrein van Schudde- geest tusschen den Scheveningschen Weg en den noordmolen afsneed en verving door een nieuw bed, dat langs den oostkant van den Scheveningschen Weg gedolven werd56). Het is daarom te verwachten, dat 50Verg, eenige stukken in een dossier over de Beek, Invent. Arch. Delfland bl. 185, vooral No. 2333, Verbaal van peiling van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 93