TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 81 van Jacques kaart uit den tijd vóór de verlegging van de Beek in 1664, die een duidelijk beeld geeft van den plattegrond van het besproken gebied. Zij berust in het archief van Delfland (no. 1969) en is vermoedelijk in verband met een of ander plan voor den aanleg van een straatweg naar Scheveningen geteekend. Jonger dan ongeveer 1660 kan ze niet zijn. Ze stamt dus uit den tijd, dat èn het woninkje van Gerrit Pietersz. en diens nazaten èn het huisje van de familie Vinckestein nog in wezen waren. Men ziet daarop, hoe de Beek een eindweegs voor het bereiken van het pad naar Scheveningen haar loop oostwaarts neemt en die richting ondanks een paar korte knikken in het algemeen behoudt tot aan de oprij laan van het landhuis van de vrouwe van de Werve 57 waarlangs zij naar het zuiden verloopt. Het Heulweitje, dat zijn naam aan geen andere heul dan die over de Beek ter hoogte van het latere tolhek dankt, is ten zuiden deels door een sloot, die met de Beek in ver binding staat, deels door een hek of heining afgeschoten. In het driehoekige, afgezande stuk ten Z.O. van het Heulweitje liggen de beide woninkjes, waarvan de jaren van timmering resp. op ca. 1600 en 1621 gesteld mogen worden. Ten oosten langs den weg en ten zuiden langs de laan is het terrein door een sloot begrensd. Aan de achterzijde tegen de klingen aan bevindt zich een hek of heining, welke bijna rechthoekig aansluit op die van het Heulweitje. Men mag aannemen, dat de Kroft ten zuiden van de laan ook reeds geheel afgezand is; daarop wijst de aanwezigheid van slooten. Op een kaart stammende uit den tijd tusschen 1623 en 1641 ziet men nog juist de beide huisjes geteekend met de sloot langs den weg en de laan 58 57) Adriana Hanneman, weduwe in tweede huwelijk van der Wiele, heer van De Werve (te Rijswijk).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 95