ALBERTUS GRONEMAN 91 ter genoemde Johannes Albertus niet de componist zou zijn moet uiterst klein genoemd worden: le. omdat het zeer toevallig zou zijn indien er twee per sonen van dezelfde naam en bijna dezelfde leeftijd in Den Haag geleefd hadden; 2e. omdat onder de zeer vele Gronemans (zie verder), die in de doop-, trouw- en begrafenis-boeken voor komen niet éénmaal de naam Johannes Albertus voorkomt, behalve van onze meester. Ook de tegenwerping dat hij volgens Mendel c.s. in 1760 overleden zou zijn kan niet als tegenbewijs worden aangevoerd, want na die datum vinden wij de componist nog enkele malen vermeld in de archieven. Mag als sterfjaar dus 1778 worden aanvaard, over dat van de geboorte zou alleen onderzoek ter plaatse ophel dering kunnen geven. Nemen wij de Leidse inschrijving, die 't dichtst bij de geboorte-datum ligt, als juist aan, dan stellen wij het jaar van Gronemans geboorte voor lopig vast op 1710. Over de periode tussen dit jaar en dat van zijn Leidse inschrijving valt helaas niets te vermelden. Blijkens deze inschrijving was hij „musicus”. Naar alle waarschijnlijk heid was de viool zijn instrument (zie Gerber), in ieder geval was hij geen organist, zoals nog zal blijken. Er rijzen echter verschillende vragen, die onopgelost moeten blijven: wie waren (was) zijn leermeester(s); wat voerde hem naar ons land? Was het de algemene trek van het Westfaalse geslacht Groneman naar de Lage Landen of kwam daar nog bij het verlangen van de moderne, vrije virtuoos naar het vrije, democratische Nederland? Hoe het zij: kort na 1732 moet Groneman in het huwe lijk zijn getreden en wel met Wijntje van Arkel; de des betreffende documenten zijn echter niet aanwezig in het Gemeente-Archief te Leiden. Het huwelijk moet echter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 105