94 ALBERTUS GRONEMAN 14) André M. Pols „De Ruckers ren” (Amsterdam 1942, bl. 41). 15Deze en de andere hier te noemen stukken komen voor onder no. 33 van de inventaris van het Archief van de Kerkmeesters der Grote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage. en de Klavierbouw in Vlaande- waren. Met de tijd steeg hun waarde; op het einde van de 18e eeuw verkocht men te Parijs een clavecin van Rückers voor drieduizend francs.” 14 Aan deze periode van welstand heeft zoals we nog zullen zien zijn (tijdelijke) krankzinnigheid een einde gemaakt. Voor we deze episode uit zijn leven behandelen, die nen we na te gaan wanneer Groneman zich precies in Den Haag vestigde. De als betrouwbaar te kenmerken mededeling van zijn organistschap aan de Grote of St. Jacobskerk aldaar leidde uiteraard naar het archief der Ned. Herv. Gemeente. De gegevens uit dit archief, die de archivaris Dr. Mr. W. Verburgt ons ter beschik king stelde zijn zeer belangrijk. De notulen van het College van Kerkmeesters der Grote Kerk, vergaderd op Dinsdag de 13de Juni 1741 15) luiden: „Vermits het overlijden van den organist Veltcamp op den [hiaat] hebben Heeren Kerkmeesteren goed gevonden, ten eynde een bequaam Organist en Klokke nist in des overleedenen plaats te bekoomen, in de Cou ranten te adverteeren, dat, vermits de vacature van de organist- en klokkenistplaatsen in de Groote of St. Jacobs Kerk en Tooren in ’s Hage, bij deesen wierd ge adverteerd, dat die geene, dewelke tot de voors. be dieningen wel in staat mogten zijn, zig om haaren konst en gaaven te laaten hooren teegen ’s Woensdaags den 19 Julij 1741 in den Hage wilden laaten vinden des morgens ten negen uuren aan de voorn, kerk, zullende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 108