Nr. Nr. ALBERTUS GRONEMAN 95 Amsterdam, 1. 2. 3. Jacob de la Rue, Liefhebber van Gereformeerd. Frans Pieton, Organist in de Nieuwe Kerk te ’s Hage. G. Michael Ernestus Heinsius, Organist en Klok kenist te Bergen op den Zoom. Luthersch. alleen op de bequaamheeden reflexie genoomen worden. Als wanneer Heeren Kerkmeesteren vergaaderd waa- ren in de gewoone vergadering in de consistorie op het choor en alwaar sig dan lieten vinden verscheyde lief hebbers en meesters, dewelke versogt wierden haar aan te dienen en haare naamen en woonplaatsen op te gee- ven en of zij liefhebbers dan organisten, dat is vaste plaatsen van organist of klokkenist in de eene of andere plaats of stad bekleededen, als meede van wat religie deselve waaren, welkers naamen dan alle en derselver woonplaats en wat religie door den Rentmeester en de Heer Emants, Opperfabrijk en Opperhavemeester van 's Hage, die door Heeren Kerkmeesteren daartoe meede versogt was, opgeschreeven zijnde, hebben Heeren Kerkmeesteren vervolgens diegeene, dewelke zig aan- gegeeven hadden, binnen laaten koomen en een ieder van hen laaten trekken een briefje, waarop stond een nommer om te zien wie het eerste, het tweede en zoo vervolgens zoude speelen, als meede wierd haar gelast om eerst een Psalm te speelen naamentlijk de 141 Psalm en dan naderhand een fuge of fantazie, waartoe haar wierd gegeeven de tijd van een groot Quartier uurs, waarop dan de Heer Emants met de Liefhebbers naar den Orgel toegaande om de rang te observeeren en Heeren Kerkmeesteren in de nieuwe banken voor het Choor zijnde gaan zitten hebben deese volgende volgens deese rang als deselve nommers getrokken hebbende zig laaten hooren: Nr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 109