102 ALBERTUS GRONEMAN 2S) Mededeling van Dr. Mr. J. W. Verburgt. 29) Mededeling Dr. Mr. J. W. Verburgt (Inventaris Archief etc. no. 33: Vergadering van Kerkmrs. 25 Nov. 1771). 30Als 29 we ons wat dit betreft tot het boven geschetste alge mene beeld dienen te beperken. Enkele „uiterlijkheden” kunnen dit beeld enigszins scherper maken. Blijkens de Rekeningen der Kerkmeesters werd aan Groneman „als tractement over drie vierendeels jaars, verschenen ultimo December 1743”, een bedrag van 450 gulden uitbetaald. Regelmatig wordt in de kasboe ken tot en met 1777 dit jaarlijks tractement van f 600, vermeld. (Ook Gronemans voorganger ontving dit honorarium). 28 Een andere notitie in het Archief der Nederl. Herv. Gemeente heeft betrekking op ziekte van Groneman: .Omstreeks Hemelvaartsdag 1771 (9 Mei) moest wegens ziekte van Groneman zijn werk als organist waargenomen worden door Krajenbrink. Heren Kerk meesters besloten toen „dat aan deselve voor het waar- neemen van het Orgel jaarlijks uyt het tractement van Groneman soude werden toegelegd een somma van hon derd daalders, tot tijd en wijle naaderhand bij afsterven of iets anders geresolveerde bij Heeren Kerkmeesters soude werden goedgevonden, sullende de voors. hon derd daalders ingaan met Hemelvaarsdag 1771.” 29 Verder is een rapport bewaard, dat Groneman uit bracht over de toestand van het orgel, samengesteld met medewerking van de orgelbouwer Joh. Bruydegom. Dit rapport is bewaard in de „notulen van het college van Kerkmeesters der Grote Kerk, vergaderd op Dinsdag 5 Mey 1751: 30) „Copie van Raport, gedaan aan de Heeren Kerk- meesteren van de Groote ofte St. Jacobs Kerk in 's Gra-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 116