108 ALBERTUS GRONEMAN Grone- 41Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek. 42Bibliotheek Muziekhist. Afd. Gem.-Museum. Het is ons gelukt Gronemans geestesziekte min of meer nauwkeurig te localiseren. Om te beginnen zij hier aan de door Enschede 41 medegedeelde advertentie in Oprechte Haarlemmer Courant herinnerd, o.a. betreffende de beroemde clave- cimbel van Rukkers”, die op 26 April 1756 naast andere eigendommen van Groneman in het publiek zal worden verkocht. Deze mededeling kan worden aangevuld met de vondst van de door notaris Tinge te Den Haag opge maakte Inventaris van den boedel van Albertus Grone man, organist en klokkenist van de Groote of St. Jacobs- kerk althans krankzinnig 42).” Groneman leed dus in ieder geval in het voorjaar van 1756 aan geestesstoornis. Blijkbaar was deze niet van zeer ernstige aard, want zoals we reeds gezien hebben hij gaf in Augustus van dat jaar een concert te Arnhem. Toch was zijn ziekte van dien aard dat Gronemans economische toestand aanzienlijk slechter werd. Blijkens de bovengenoemde inventaris had hij nl. reeds enkele instrumenten in onderpand gegeven Overigens ge tuigde deze boedel zoals reeds gezegd van mans betrekkelijke welvaart; zij bevatte nl. o.m.t „Een clavicordium met een pedaal en een bank; een dito klijnder sonder pedaal, defect; een draagorgeltje defect nog behoord tot den boedel: een clavecimbal met twee clavieren gemaakt door Andries Rukkers verpand onder L. Worms, die nog competeert f 80,Nog een dito clavecimbal gemaakt door den vader van den voorn. Rukkers, berustende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 122