no ALBERTUS GRONEMAN 43) Mededeling van Dr. Mr. Verburgt (Inv. v. h. Archief v. d. Kerkmeesters Nrs. 245 en 280. Quellen-lexicon, deel 4, (1901) bl. 382. De familie-naam van de componist werd op verschil lende manieren geschreven. Volgens Eitner 44was de oorspronkelijke spelling Groenemann. Zo schrijft in ieder geval de 38-jarige musicus Joannes Fredericus haar in het Album Studiosorum der Leidse Alma mater in 1736. Of deze Joannes, geboortig uit Keulen (blijkens het Album) op grond hiervan een broer van Albertus ge noemd moet worden zoals Enschedé aanneemt, zonder Albertus Gerhardus (26 Aug. 1767, G.K.). Bij deze laatste doop werden de naam van de vader, noch die der getuigen genoemd. Voor zover is na te gaan, stierven drie kinderen op jeugdige leeftijd. Josina werd 17 Juli 1781 begraven, Louisa Emelia 3 Maart 1762. Beide bezweken aan de tering, terwijl stuipen een einde maakten aan het korte bestaan van Jan Harm Anna, die op 2 Mei 1763 ter aarde werd besteld. Veelzeggend is de aantekening bij de begrafenis van deze drie en van de in 1770 gestorven dochter Johanna Josina: pro deo, van de armen. Ook de begrafenis van Groneman zelf geschiedde zoals we gezien hebben „van de armen”. Deze ter- aarde-bestelling had plaats op 1 Juni 1778. Eind Mei moet de componist dus overleden zijn. In dit jaar werd een half jaar tractement, verschenen ultimo Juni, aan zijn erfgenamen uitbetaald, bedragende 300 gulden; het tweede halfjaar kwam aan zijn opvolger Jan Carel Kleyn te voren organist van de Kloosterkerk te ’s Graven- hage 43

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 124