Mr G. H. C. BREESNEE. DE HAAGSE KUNSTVERZAMELAARS ADRIAAN LEONARD VAN HETEREN EN WILLEM LORMIER EN HUN VOORGESLACHT DOOR J) Voor de schilderijen raadplege men: Gerard Hoet „Catalogus van schilderijen en der zelver prijzen, geveild in Holland etc. en van de nog in wezen zijnde cabinetten A° 1752” Dl II p. 415450: In het jaarboek 1942 van onze Vereniging heeft Dr. H. E. van Gelder een artikel geschreven over Haagse kunstverzamelingen vóór 1900. Hierin vestigt hij o.a. de aandacht op twee verzamelaars uit de 18e eeuw nl. Adriaan Leonard van Heteren en Willem Lormier, zijn oom. Het feit, dat op het Algemeen Rijksarchief een aantal papieren berust, afkomstig van de vader van ge noemde van Heteren, nl. van Hendrik van Heteren, hoofdzakelijk rekeningen opgemaakt in diens functie van solliciteur militair gedurende de jaren 1702 tot 1749, waarbij zich echter ook zeer veel ingekomen brieven van particuliere aard bevinden, schonk mij de gelegenheid een onderzoek in te stellen naar deze verzamelaars, wier collectie’s bij hun tijdgenoten zeer bekend waren en die, zoals hieronder zal blijken, voor een groot gedeelte in het bezit kwamen van het Rijksmuseum te Amsterdam, voor zover de schilderijen betreft1). Zoowel Willem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 132