119 A. L. VAN HETEREN EN W. LORMIER Catalogus der schilderijen van den agent Willem Lormier te 's Hage; p. 451462: Catalogus der schilderijen van den heer be windhebber Adriaan Leonard van Heteren te 's Hage. Zie ook E. W. Moes en E. van Biema „de Nationale Konstgalerij en het Koninklijk museum". Amst. 1909. p. 145152 en 190194. 2) Gerard van Loon „Beschrijving van Nederlandsche historie penningen” Dl I p. 543 e.v„ Dl III p. 17. Lormier als Hendrik van Heteren hebben behalve schil derijen ook munten en penningen verzameld. Hun „pen- ningkassen” worden door de penningkundige, tevens hun tijdgenoot, Gerard van Loon zeer vaak genoemd in zijn bekend boek over historiepenningen2). In de bij Hendrik van Heteren ingekomen brieven wordt van zijn schilderijen geen melding gemaakt; iets meer komen wij te weten over de aankoop van zijn munten en penningen in Brussel, Parijs en Hamburg. In verband met zijn beroep en zijn kunstzinnige aanleg voerde hij een geregelde correspondentie met bekende personen, verblijf houdende buiten den Haag of wel buiten de Republiek; hij heeft de brieven zorgvuldig bewaard en op elk daarvan zijn antwoord in zijn keurig handschrift in 't kort aangetekend. Alvorens verdere bijzonderheden mee te delen over hem en zijn zoon Adriaan Leonard, die speciaal de schil derijenverzameling nog belangrijk heeft uitgebreid, wil ik hier een en ander over hun voorouders vertellen. De omstandigheid, dat zich onder Hendrik’s nagelaten papieren een acte bevond uit het jaar 1642, waarbij twee burgers van Zutphen verklaarden, dat zijn grootvader Hendrik de oudste zoon was van Willem van Heteren, burger van die stad, was een aanwijzing waar de her komst van deze familie gezocht moest worden. Het bleek, dat de Haagse van Heterens regelrecht afstamden van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 133