A. L. VAN HETEREN EN W. LORMIER 125 Oranje, welk laatst- de Hooge Nieuw- wyck, thesaurier van de Prins van genoemd huis op de Zuidhoek van straat lag 8 Over deze met Catharina Vermeulen gehuwde Hen drik kon ik verder weinig vinden; hij bleef lid van de vroedschap tot het jaar 1697 volgens de vroedschapslijs- ten°) en werd toen als zodanig opgevolgd door zijn oudste zoon Hendrik, geboren in 1672. Behalve deze zoon had hij nog een zoon Leonard, die in Harderwijk aan de hoogeschool studeerde, daar huwde en burge meester werd in 1716 en overleed in 1720. In de ge schiedenis van den Haag heeft deze dus geen rol ge speeld10). De oudste zoon, Hendrik, is degene, wiens archief als solliciteur militair bewaard is gebleven en die een begin heeft gemaakt met het aanleggen van de kunst verzameling van Heteren. Als Gecommitteerde uit de vroedschap had hij jaren lang zitting in het college van de Sociëteit van den Haag, welk lichaam o.a. als kerk meesters het beheer had over de in het jaar 1654 ge bouwde Nieuwe Kerk op het Spui. Zowel over zijn werk zaamheden ten behoeve van deze kerk als over zijn functie van regent van het Leprooshuis (sinds het jaar 1729) zijn stukken aanwezig in zijn archief11). Het groot ste gedeelte van zijn tijd werd echter in beslag genomen door zijn ambt van solliciteur militair. Dit ambt was ont staan doordat de Staten der provinciën uit geldgebrek 8) Acte van transport dd. 4 Mei 1675 van een huis aan de Oost zijde van de Kneuterdijk door de weduwe van Willem van den Hove, doctor in de medicijnen, aan Hendrik van Heteren. 9) J. de Riemer „Beschrijving van 's Gravenhage" (A° 1730) Dl II p. 177. 10Alg. Rijks-Archief: Archief van de solliciteur militair Hen drik van Heteren no. 137. bevat brieven van Leonard aan zijn broeder Hendrik. lx) Als boven no. 123134.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 138