DE HAAGSE KUNSTVERZAMELAARS 130 de tweede stierf 20) Rechterlijk Arch. Schieland no. 19 p. 91 vs. en p. 99 vs. 21) Rotterdams Jaarboek A° 1930. p. 57. Hendrik slechts dertien jaar oud en als zuigeling. Adriaan Leonard begon zijn loopbaan te Rotterdam, waar hij enkele jaren schepen van Schieland was. Zijn naam komt in het rechterlijk archief van Schieland al leen in de jaren 1745 en 1746 voor20). Als schoonzoon van de burgemeester Claudius Lormier schijnt hij be stemd geweest te zijn om een plaats in de magistraat van de stad te bekleden. Er werd nl. op 30 Nov. 1746 een acte van correspondentie gesloten tussen Mr. Dirk van der Staal en zijn schoonvader, burgemeester Clau dius Lormier over een vroedschapsplaats ten behoeve van Mr. Johan Wilhelm Lormier, zoon van Claudius, en ten behoeve van Adriaan Leonard van Heteren, schoon zoon van Claudius. Dit plan is echter niet doorge gaan21). In hetzelfde jaar 1749, waarin zijn vader over leed, werd Adriaan Leonard benoemd tot bewindhebber der West-Indische Compagnie ter kamer op de Maaze. In het archief van notaris Johannes Sijthoff in den Haag bevindt zich een acte dd. 15 November 1749, waarbij Claudius Anthonius Lormier, neef van Adriaan Leonard, en Anthony Isaac Cassa, echtgenoot van Catharina Wilhelmina Lormier, verklaarden wel te weten „dat Adriaan Leonard het enige nagelaten kind was van Hen drik van Heteren, overleden sinds enige maanden en van diens echtgenote Margaretha Lormier, overleden sinds vele jaren", en dus hun universele erfgenaam. Hieruit blijkt, dat Hendrik van Heteren was overleden zonder een testament gemaakt te hebben; zijn zoon erfde o.a. twee aangrenzende huizen gelegen aan de Oostzijde van de Kneuterdijk, waarvan hij het meest noordelijk ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 143