DE HAAGSE KUNSTVERZAMELAARS 134 v. Biema; als in noot 1 hierboven. ders. Verschillende ervan zijn in het jaar 1828 echter weer verkocht25). De nakomelingen van A. L. van Heteren Gevers hébben zich weer alleen Gevers genoemd. Een groot gedeelte van de nagelaten papieren van de solliciteur militair Hendrik van Heteren werd in het jaar 1933 door de erfgenamen van jhr L. A. Ch. Gevers aan het Alge meen Rijksarchief afgestaan en in het jaar 1938 stond het Koninklijk Genealogisch Heraldisch Genootschap ,,de Nederlandsche Leeuw” aan het Algemeen Rijks archief een tweede verzameling papieren afkomstig van Hendrik van Heteren af, toen het bleek, dat zij oor spronkelijk één geheel hadden uitgemaakt. In het bovenaangehaalde testament dd. 1771 van Adriaan Leonard van Heteren wordt niet gesproken over de beroemde collectie penningen, door zijn vader bijeen gebracht; evenmin in de acten van boedelinventaris dd. 15 October 1800 en van boedelrekening dd. 20 Juni 1805, zodat deze collectie niet tot de nagelaten boedel behoor de. Het is dus waarschijnlijk, dat hij de collectie na de dood van zijn vader in 1749 en vóór het jaar 1771 heeft verkocht, in haar geheel of bij gedeelten. Naar welk soort boeken zijn belangstelling uitging, kan men nagaan uit de catalogus van de op 6 October 1800 gehouden veiling van zijn bibliotheek en grote verzameling rariteiten, opgezette vogels enz., van welke catalogus een exemplaar o.a. in het Museum Meerman- num Westreenianum in den Haag berust. Achter ver schillende nummers van dit exemplaar zijn de gemaakte prijzen er bij geschreven, soms ook de namen der kopers. Onder de laatsten komt vrij dikwijls de naam Meerman voor, nl. van Mr. Johan Meerman. In de afdeling boeken 25E. W. Moes en E.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 148