RAKETTEN OVER DEN HAAG 5 waren geweest. De invasie kwam, de Duitsers begonnen van de Franse kust hun kleine doch gevaarlijke robot- vliegtuigen „VI” op Londen af te schieten, tot zij er mee moesten ophouden, toen de snel-oprukkende troepen van Eisenhower de startbanen in handen kregen. „Dolle Dinsdag” volgde en temidden van de verwarring schonk niemand bijzondere aandacht aan een kleine groep officieren en manschappen, die twee dagen later, op 7 September, te Wassenaar arriveerde. De leden van dit detachement begaven zich naar de villa’s gelegen aan de Koekoekslaan, Lijsterlaan en de in de nabijheid liggende landhuizen aan de Konijnenlaan en zij zeiden tot de bewoners, dat deze onmiddellijk dienden te vertrekken. Ramen en deuren moesten op een kier worden gezet. Een officier van de „Vermessungsbatterie” begon intus sen de ligging van twee startplaatsen te berekenen en soldaten sleepten met zware kabels, die zij op de Rijks- straatweg met het electrische net verbonden. De volgende ochtend kwam op het landgoed Raap horst plots een colonne militairen met vijf en dertig vrachtauto’s. Op enkele lagen, ten dele met zeildoek be dekt, reusachtige spits-toelopende projectielen met vinnen aan het eind. Om zestien minuten voor zeven des avonds weerklonken zware dreunen als felle onweerslagen en daartussen door een geluid als snel mitrailleurvuur. Luchtaanval! Verschrikt snelden de omwonenden naar de veiligste plek van hun huis, anderen zochten dekking onder de tafel, waar zij angstig wachtten op wat er zou gaan gebeuren. Enkelen liepen naar buiten en zij zagen, hoe bijna op hetzelfde ogenblik twee monster-sigaren brandend boven de toppen van de bomen uitkwamen en met razende snelheid naar het Zuid-Westen verdwenen. Toen vloog het gerucht rond: het V-wapen heeft zijn intrede te Wassenaar gedaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 14