DE SCHILDERES ROSINE DE GASC 142 het voornemen opvatte, een reis naar Nederland te ondernemen, heb ik helaas niet kunnen ontdekken. Niet onmogelijk ging het plan hiertoe gedeeltelijk van haar echtgenoot uit, aangezien zijn beide broers Pierre en Frederik Philip de Gasc in Nederlandse krijgsdienst waren getreden. Zijn moeder Anne Charron, weduwe van de majoor der cavalerie Jacques de Gasc deSouville, „Conseiller de sa Majesté Ie Roy de Prusse, Juge et Commissaire des Colonies frangaises du pays de Clève et de Mare”, woonde bovendien te Zevenaar, destijds nog Pruisisch gebied8). Pierre de Gasc was luitenant geweest bij het korps De Pouilly, doch reeds in 1749 gepensionneerd, Frederik Philip daarentegen sinds 18 Maart 1766 kapitein bij het eerste regiment Oranje- Nassau, te Arnhem in garnizoen0). s) Bibl. Wallonne, fichescollectie; F. W. C u n o, Geschichte der wallonisch- und französisch-reformierten Gemeinde zu Wesel (Geschichtsblatter des Deutschen Hugenotten-Vereins V, heft 24, Magdeburg, 1895), bl. 58. De heer A. Marijt, Bibliothecaris der Bibl. Wallonne, zij hier dank gebracht voor zijn vriendelijke hulp bij het raadplegen van genoemde collectie. 9) Voor Pierre de Gasc zie o.a. de extra-ordinaris staat v. oorlog voor 1766 (Alg. Rijksarchief, archief Staten-Generaal, St. v. O. no. 192), waar hij als krijgsgevangen geweest zijnd officier, gepensionneerd in gevolge resolutie van H.H.M. van 24 Januari 1749, voor de laatste maal wordt vermeld. Volgens de conduitelijst uit 1773 van het 1ste regiment Oranje-Nassau begon Frederik PhilipdeGasc zijn militaire loopbaan als cadet bij het regiment Holstein-Gottorp. Na in 1747 korte tijd al sous-lieutenant in Prui sische dienst te zijn geweest, diende hij sedert 1748 successievelijk als luitenant, kapitein-luitenant, en kapitein-commandant bij het re giment Oranje-Nassau (Alg. Rijksarchief, archief Raad v. State, no. 1939). Voor zijn aanstelling tot kapitein-commandant, zie archief R. v. St. no. 1542, f. 61 vs. Hij bracht het tot luitenant-kolonel, tot welke rang hij op 1 Mei 1789 werd bevorderd. Zie aldaar, no. 1541, f. 205 vs. Blijkens de annonce, geplaatst door zijn neef J. F. d'Achard, zoon van zijn zuster Susanne de Gasc, woonachtig te Zevenaar, in de Haarlemse Courant van 25 November 1806, over leed hij hoogbejaard in November 1806.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 156