145 EN HAAR HAAGSE RELATIES afkomst. Dit op zich zelf niet zo heel belangrijke ge geven aangaande de kring, waarin de jonge Matthieu werd opgenomen, is nochtans voor ons doel van bizon- dere waarde, omdat het ons op weg helpt, een door Rosine de Gasc geschilderd portret met vrij grote zekerheid als een Haags werkstuk te identificeren; voor lopig het enige, dat wij uit haar Haagse periode kennen. In de verzameling Skutezky te Raigern (Tsjecho- Slowakije) bevond zich in 1917 volgens Von Frimmel een schilderij in olieverf van 73 X 58 cm, voorstellende het portret van een jonge vrouw (zie afb. 1). Op de rugzijde van dit doek staat geschreven, dat dit het portret moet zijn van ,,J[e]anne Teissier agée [de] 20 ans Peint[e] par de Gasc 1767” 16Ofschoon het opschrift niet oorspronkelijk is als gevolg van het feit, dat het schilderij werd verdoekt, mag men, aldus Frimmel, wel aannemen, dat het naar een opschrift op de oude rugzijde gecopieerd is. Wijst het jaartal reeds op de mogelijkheid, dat het bewuste portret uit de Haagse periode van Rosine de Gasc zou stammen, deze mogelijkheid wint nog aan waarschijnlijkheid door de omstandigheid, dat de bovengenoemde schilder Jean George Teissier in het bezit was van een zuster, Jeanne geheten. Beiden waren kinderen van het echtpaar Jean Teissier en Jeanne Vasserot, dat op 7 Juni 1742 in de Waalse kerk te 's-Gravenhage een dochter Jeanne liet dopen17). Het enige, w*at niet klopt, is de leeftijd. De Haagse Jeanne Teissier bereikte nl. in 1767 de 25-jarige leeftijd, terwijl die van het portret slechts 20 jaar oud zou zijn. Waar het echter vaststaat, dat het opschrift daarvan gecopieerd is, kan het haaltje van 1G) Th. von Frimmel, Studiën und Skizzen zur Gemalde- kunde III (Wien, 1917—1918), bl. 4—5 en afb. VI. 17Gem. Archief, klapper dopen. 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 160