EN HAAR HAAGSE RELATIES 151 geschilderd van prinses 'Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van de Erfstadhouder prins Willem V, hetwelk men in 1936 heeft kunnen bewonderen op de tentoonstelling „Huwelijken in het huis Oranje-Nassau”, (zie afb. 2) 29 In het familie-archief Fagel, berustende in het Alge meen Rijksarchief, bevindt zich een copie van extracten uit een tweetal brieven, door Louis de Gasc uit Bruns wick geschreven, zonder vermelding evenwel, voor wie zij bestemd waren 30Toevallig viel onlangs mijn aan dacht op dit afschrift. Van de inhoud kennisnemend, bespeurde ik al gauw, dat de ongenoemde geadresseerde niemand anders kon zijn dan Philip Frederik Tinne, door wie het bewuste afschrift, waarschijnlijk op speciaal ver zoek van Hendrik Fagel de Oude, werd gemaakt. Inderdaad is de inhoud ervan zo boeiend, dat men licht kan begrijpen, waarom Fagel er een afschrift van ver langde. Om dezelfde reden meen ik het afschrift hier in zijn geheel te moeten opnemen 31Zelden toch wordt men over het ontstaan van een schilderij, de gemoeds gesteldheid van het model tijdens het poseren, en de verwachtingen van hetgeen de schilder ermee hoopt te bereiken zo uitvoerig ingelicht als in deze brieven. Wat wij verder te horen krijgen over de feestelijkheden ter ere van het jonge vorstelijke paar, dat 4 October 1767 te Berlijn plechtig in het huwelijk was verbonden, over de mislukking, waarop het verblijf van Rosine de Gasc in Nederland uitliep, en over de vervaardiging van 29) Jaarverslag Oranje-Nassau Museum 1936 (Den Haag, 1937), bl. 40. Een beschrijving van dit portret is te vinden bij A. Sta ring, De Prinsen van Oranje en de buitenlandsche kunstenaars (Het Zilveren Getij. Gedenkboek uitgegeven bij het 25-jarig huwe lijk van H.M. de Koningin, Amsterdam, 1926), bl. 249. 30) Fagel-archief, voorlopig nummer 1691. 31) Gemakshalve heb ik de spelling gemoderniseerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 166