het Re- Dr. L. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 169 Pulchri Studio honderd jaar door A. M. Hammacher. Gr. Amst. 19 April. De roman van een orkest. Geschiedenis van sidentie-Orkest door Joop Weyand. Een eeuw Nutsziekenfonds. Gedenkschrift samenge steld door E. Borgesius, administrateur en G. Brian, adjunct-administrateur. De Besognekamer 17951945. Eenige aanteekeningen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan. Samengesteld door Ir. A. D. R. Verbeek. Nederlandsche Boekverkoopersbond 19071947 door C. J. Kelk, M. Dijkhoffz, G. J. Blees Kzn. en M. J. Visser. Uitgegeven te 's Gravenhage in September 1947 ter gelegenheid van de herdenking van het veertig jarig bestaan. e. Verzamelingen van Wetenschap en Kunst. Het Gemeente-archief van 's Gravenhage door Dr. W. Moll, ’s Gravenhage No. 3. De Koninklijke Bibliotheek in oorlogstijd door Brummel. Het Kompas XXI. Aanbieding Zweeds geschenk aan de Koninklijke Bibliotheek (n.a.v. De aanbieding van Dahl’s Dutch corantos) door F. Knuttel en J. H. Kernkamp. Bibl. leven XXXII 118119. De bibliotheek van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek te 's Gravenhage door K. F. H. Klasing. Bibl. leven XXXII, 186—193. Het Centraal Bureau voor Genealogie en zijn bete kenis voor de documentatie door Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel I. De Simplicéakast van het Haagsche Collegium Phar- maceuticum door W. A. Wittop Koning. Pharm. Week-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 185