JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 242 Leden. commissies. zich door laten opwekken aan te melden, terwijl van inlichtingen vroegen, verder Bestuur en Op 1 Januari 1947 bedroeg het ledental 320. In de loop van het jaar traden toe 43 leden, zodat een totaal van 363 werd bereikt. Aan het einde van het jaar moes ten 23 leden wegens overlijden, bedanken en ook enkele wegens onbekendheid met hun adressen, worden afge voerd, zodat 1948 zal ingaan met 340 leden. De nieuwe burgemeester van 's Gravenhage Mr. W. A. J. Visser aanvaardde het Ere-voorzitterschap der Vereniging, terwijl de oud-burgemeester Mr. S. J. R. de Monchy, die het Ere-voorzitterschap had neergelegd, tot Erelid werd benoemd. In de samenstelling van het bestuur en de commissies kwam in het afgelopen jaar geen verandering. slot van de brief behelsde de uitnodiging om toe te treden als lid. Het is wel tekenend, dat als antwoord op de 56 verzonden brieven taal noch teken is vernomen. Ir. J. Denijs ontwierp voor de Vereniging een reclame plaat. Van deze plaat zijn 141 exemplaren gezonden aan openbare instellingen en aan enkele particulieren. Vele hebben gevolg gegeven aan het verzoek deze op een voor het publiek zichtbare plaats op te hangen. De spre kende en toch rustige plaat, welke is gedrukt door de firma Smulders, trekt algemeen de aandacht. Evenwel hebben slechts enkelen er zich voor het lidmaatschap enkele anderen, die om niets werd vernomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 258