„DIE HAGHE" OVER 1947 243 d e 1 ij k e vergaderingen. 27 Maart 1947 GELDMIDDELEN. 3.285,96 H u i s h o u Rekening over 1 94 7. De algemene ledenvergadering van besloot de contributie van de meerderjarige gewone leden te verhogen tot ten minste zeven gulden en vijftig cent en die van de minderjarige gewone leden op ten minste twee gulden en vijftig cent te handhaven. Boven dien besloot deze vergadering tot wijziging van art. 18 H.R. in dier voege, dat het thans bepaalt, dat alle leden zoveel mogelijk jaarlijks een jaarboek gratis ontvangen, met uitzondering van de minderjarige gewone leden, die het jaarboek tegen verminderde, door het bestuur vast te stellen, prijs kunnen ontvangen. Het kan zijn nut heb ben hier vast te leggen, dat de voor het tegenwoordige door het bestuur vastgestelde prijs f 2,50 bedraagt. 6,60 1.873,— 253,56 7,50 200,— 800,— 29,80 115,50 Ontvangsten: Contributies 1946 1947 1948 1949 Subsidie der Gemeente 's Gravenhage 1946 Subsidie als voren 1947 Rente op de obligatie Verkoop van Jaarboeken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 259