JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 244 3.212,73 Lezingen. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar vond plaats 1.318,53 589,20 158,30 215 14 850,— 30,— 37,70 Uitgaven: Gedeelte kosten Jaarboek 1945 drukwerk Bezoldiging Protocolbewerking Sociale lasten Lezingen Excursies Kosten voor Bijdragen Administratiekosten propaganda aan andere verenigingen en ander Geschri ften. Gelijk reeds in de aanhef kortelings is medegedeeld, is het bestuur er niet in geslaagd het jaarboek, dat over 1946 en 1947 zal lopen, nog in het onderhavige jaar te laten verschijnen. Reeds in de zomer was de kopy geheel gereed. De firma Mouton stelde echter telkens het druk ken uit. Ten slotte werd het wel duidelijk, dat de tegen woordige directeuren der firma, in lijnrechte tegenstel ling met hun voorgangers, niet meer prijs stellen op het drukken van het jaarboek. Het gevolg hiervan was, dat naar een andere drukker moest worden omgezien, welke werd gevonden in de drukkerij Trio. Laten wij hopen, dat deze verandering een verbetering zal blijken te zijn en dat het jaarboek voortaan tijdiger en regelmatiger zal verschijnen. Intussen is met dat al de zeer oude band, welke sedert 1892 Die Haghe en de firma Mouton ver bond, verbroken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 260