„DIE HAGHE" OVER 1947 245 op Vrijdag 7 Februari 1947. Als sprekers traden op ons bestuurslid Dr. P. van Breemen en Mevr. N. C. van BreemenKruyt. Ondanks de barre koude was de opkomst van de leden verblijdend groot. Dit was geluk kig, want de beide voordrachten verdienden ongetwijfeld veel belangstelling. Door de boeiende lezingen vergaten de leden geheel, dat zij in een onvoldoend verwarmde zaal zaten. Dr. van Breemen behandelde voor de pauze het onderwerp: Om en bij de Mallemolen. Spreker be sprak de ligging en het ontstaan van de herberg De Zoete Inval en de slijp-, harnas-, of malle molen nabij de tegenwoordige Javastraat. Het onderwerp van Mevr, van Breemen: De gave Gods in de Mallemolen, ging over de pestepidemieën, welke in vroeger tijden veel vuldig heersten en in verband daarmede de wederwaar digheden, welke Heyndrickge Tielmans, waardin in De zoete inval, beleefde. In samenwerking met het Oranje Nassau Museum organiseerde onze Vereniging op Zaterdag 1 Maart in de Rolzaal een bijeenkomst ter ere van de geboorte van Prinses Maria Christina. Als spreker trad op Prof. Dr. F. C. Gerretson. Een zestigtal leden van beide vereni gingen was opgekomen, hetgeen bevredigend mag wor den genoemd, in aanmerking genoemen, dat er ten ge volge van een sneeuwjacht geen trams reden. Na afloop van de algemene vergadering van 27 Maart trad op ons medelid Mr. B. van ’t Hoff, die tot onder werp van zijn voordracht had gekozen: De steden atlassen van Jacob van Deventer en Joan Blaeu. De oude plattegronden van ’s Gravenhage en andere steden. Deze belangwekkende lezing, welke met fraaie lichtbeelden werd toegelicht, trok zeer de aandacht van de in grote getale opgekomen leden. Het is opvallend, dat de steden nu nog dezelfde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 261