JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 248 Dr. A. B. de Vries, Mej. A. W. J. Mulder, Mej. L. van der Haer, Mr. B. van 't Hoff, W. Baron van Itter- sum, Jhr. Mr. Dr. A. B. G. M. van Rijckevorsel en Jhr. Ir. P. F. O. R. Sickinghe. Deze commissie maakt als sub commissie deel uit van het Haags Jubileum Comité. Het bestuur heeft zich, in verband met de plannen van de Regering om achter het gebouw van het Departe ment van Economische Zaken in het Haagse Bos en ver der op de Koekamp en het Malieveld departementsge- bouwen op te richten, tot de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting gericht met een adres, waarin het de bezwaren tegen een dergelijke bebouwing uiteen heeft gezet. Tot zijn voldoening mocht het bestuur van de secretaris-generaal van dit Ministerie tot antwoord ont vangen, dat het niet in het voornemen van de Regering ligt op de bovengenoemde terreinen regeringsgbouwen op te trekken. Met betrekking tot het Jeugdwerk heeft het bestuur geluk gehad. De voorzitter heeft een historische les samengesteld welke de geschiedkundige bijzonderheden aan de Paviljoensgracht, de Luthersche Burgwal en de Prinsegracht met zijstraten behandelt. De wethouder van Onderwijs heeft zijn bijzondere waardering voor deze les uitgesproken, haar laten drukken en verspreiden over scholen en jeugdorganisaties. In onderwijskringen blijkt er veel belangstelling te zijn voor deze historische rondwandeling. Wat de werkzaamheden aan de notarieele protocollen betreft, kan worden medegedeeld, dat de bewerking van protocol nr. 719 werd beëindigd en de nrs. 527, 428, 530 en 720 geheel werden bewerkt. Deze bewerking leverde 3268 fiches op. Bovendien werden 2000 fiches, verleden jaar vervaardigd, in de alphabetische klapper ingevoegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 264