JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 252 ’t Hoff, de paganda. Wil „Die Haghe” haar taak, het elk jaar uit geven van een Jaarboek, het organiseren van lezingen en excursies, in het algemeen het stimuleren van de beoefening van de geschiedenis van de Residentie, naar behoren vervullen, dan is een grotere aanwas van het ledenaantal nodig. Het is zaak, dat alle middelen, die tot dit doel kunnen leiden, ter hand genomen worden. Bestuur en commissies. De Heren Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel, F. C. van der Meer van Kuffeler en Mr. T. J. Naudin ten Cate waren aan de beurt voor het periodieke aftreden en zij werden vervangen door de Heren Mr. B. van J. W. M. Klomp en C. Scharroo. Zonder aan de ver diensten van de beide andere afgetreden bestuursleden te kort te doen mag ook hier wel een woord van grote erkentelijkheid worden uitgesproken voor de arbeid van de Heer van der Meer van Kuffeler, die de Vereniging gedurende enige tientallen jaren, met slechts korte on derbrekingen, als secretaris trouw heeft gediend. De bestuursfuncties werden als volgt verdeeld: Voorzitter: Dr. W. Moll. Vice-Voorzitter: Dr. L. Brummel. 1ste Secretaris: Mr. B. van ’t Hoff. 2e Secretaris: W. M. Klomp. Penningmeester: C. Scharroo. In de commissie voor de uitgave van geschriften namen de Heren Moll, van Breemen en van 't Hoff, in de commissie voor de lezingen de Heren Brummel, Hoek en Scharroo en in die voor de excursies de Heren Klomp Six en Trooster zitting. Er werden in 1948 zes bestuursvergaderingen gehou den en twee algemene vergaderingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 268