17 RAKETTEN OVER DEN HAAG gebouw geheel vernield. Deze startplaats is de volgende dag definitief verlaten. Op korte afstand, op het terrein van het landgoed Overvoorde, lag een uitgestrekt bun kercomplex, waarin grote hoeveelheden munitie waren geborgen en het gevaar groot was, dat dit zou worden geraakt. Een paar uur te voren, om 2 uur in de namiddag van diezelfde 27ste October, was het andere „Sonderkom mando” op de Wassenaarse startplaats Beukenhorst eveneens door een ernstig ongeluk getroffen. Daar mis lukte een raket al op negentig meter hoogte. Bij de on middellijk volgende explosie werd een deel van het mate rieel vernield of beschadigd en vonden twaalf Duitsers de dood. Tengevolge van deze gebeurtenis wat be treft de verliezen onder het eigen personeel het ernstig ste incident tijdens de activiteit van de Haagse raket- troepen moest de Beukenhorst worden ontruimd, doch het lanceren werd niet onderbroken. Dergelijke tegen slagen konden de intensiviteit van het raketvuur hoe genaamd niet beïnvloeden, zeker niet sinds het „Sonder kommando” uit Friesland bij de Haagse eenheid was gevoegd. Met het lanceren van negen V2’s op 26 Oc tober was een tempo verkregen, dat tot het einde toe niet wezenlijk meer zou veranderen, al bestond er voor lopig nog een stijgende tendenz. Door allerlei omstan digheden, in hoofdzaak echter tengevolge van de on regelmatige aanvoer van vloeibare zuurstof, waren er echter op afzonderlijke dagen grote afwijkingen naar beide kanten. Nimmer kon dan ook vuur van constante intensiviteit worden bereikt; na kortstondige hoogtepun ten volgden telkens een of meer dagen van betrekkelijke rust met twee of drie starts. In totaal lanceerden beide „Sonderkommandos” in 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 27