RAKETTEN OVER DEN HAAG 20 i t ramp de V2-commandant verzocht, méér rekening met de belangen van de bevolking te houden. Op 16 Januari meldde het blad in zijn editie voor Den Haag: „Terwijl de Haagsche burgerij dag en nacht in angst V2’s door de lucht hoort snorren of ont ploffen, heeft de commandant van het V-wapen een bespreking gehad met Seyss Inquart, Chris tiansen en de Ortskommandant van Den Haag, Zimmerman. De Duitsche burgerlijke autoriteiten protesteerden tegen het afschieten van de V- wapens in de onmiddellijke nabijheid van een groote stad als Den Haag, waardoor veel, zelfs den Duitschers overbodig schijnend leed aan de bevolking wordt berokkend. De commandant van het V-wapen antwoordde hierop, dat het misluk ken van een V2 alleen aan de Nederlanders toe te schrijven is, aangezien een V2 alleen door een Nederlandsche sabotagedaad mislukken kan.” Het is duidelijk, dat generaal Kammler geen afstand wilde doen van de voordelen, welke de nabijheid van een stad als Den Haag bood. Nergens waren startplaat sen te vinden, die een zo doeltreffende camouflage ver schaften. Bovendien kon als vaststaand worden aange nomen, dat de R.A.F. zich bij het bestoken van de raket- doelen bij dicht-bevolkte wijken zekere beperkingen op legde uit vrees te veel slachtoffers onder de Neder landse bondgenoten te maken. Opvallend in dit verband is, dat grote evacuaties, zoals die van Wassenaar in Sep tember, niet meer werden bevolen. Alleen de mensen op het terrein van een startplaats en de naaste omgeving kregen aanzegging te vertrekken, de rest mocht blijven om als schild te dienen. Vóór de maand Januari ten einde was, zou nóg een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 30