RAKETTEN OVER DEN HAAG 27 van het landgoed van de Renbaan eiken door vallende raketten waren verbrijzeld zelfs zodanig uiteengereten, dat er niets meer ken en en soms van kon worden teruggevonden. De Duitsers hadden op het terrein en ook in de bosstrook ten Westen achtereenvolgens dertig startplaatsen in gebruik. Telkens als de verwoesting te groot werd, trokken de transport auto’s naar een andere plek. Zo was in verloop van de vijf maanden, gedurende welke Duindigt als basis had ge diend, nauwelijks één ongeschonden hoek overgebleven en na het laatste bombardement was het veld volkomen onbegaanbaar. Het vuur werd derhalve op andere lan- ceerpunten voortgezet. 7. Spionnage. Al deze luchtaanvallen werden uit gevoerd op grond van gegevens, verschaft door leden van de inlichtingendienst in bezet-Nederland. De start plaatsen en het V2-materieel waren dusdanig verspreid en verborgen, dat foto-luchtverkenning alléén volkomen ontoereikend zou zijn geweest voor het verkrijgen van de bijzonderheden, benodigd voor precisie-bombarde- menten op de kleine doelen. Het uitermate efficiënte spionnageWerk was wat betreft de uitvoering bijna uitsluitend een Nederlandse aange legenheid. De methode van het verspreiden der instruc ties, het verzamelen der gegevens en het overseinen met behulp van ultra-kortegolfzenders was niet speciaal voor de bestrijding van de V-wapens ontworpen. Gebruik kon worden gemaakt van een reeds geruime tijd bestaand „intelligencesysteem”, dat sinds het einde van het be ruchte „Englandspiel” in hoge mate betrouwbaar was. Het wetenschappelijk onderzoek voor de inlichtingen dienst was in handen van prof, dr ir W. H. Uyten- bogaart, een der zeer weinige Nederlandse geleerden, die reeds lang vóór de eerste V2 zich in de stratosfeer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 38