RAKETTEN OVER DEN HAAG 28 3) In samenwerking met dr. ir. J. M. J. Kooy schreef prof. Uyten- bogaart het standaardwerk "Ballistics of the Future”, het eerste wetenschappelijk verantwoorde boek over raketten, dat na de oor log verscheen. verhief, de theorie van de raket-ballistiek had bestudeerd. Zonder dat de Duitsers er iets van vermoedden, maakte hij zijn berekeningen in zijn villa aan de Bloemcamplaan te Wassenaar, gelegen op korte afstand van de plaat sen, waar de V2-troepen hun startplaatsen inrichtten. Bij zijn arbeid ten behoeve van de geallieerde oorlogs voering werd hij geassisteerd door een schare actieve medewerkers, aan wie afzonderlijke waarnemingen kon den worden toevertrouwd. Het resultaat was, dat Londen voortdurend op de hoogte bleef van de gang van zaken op de startplaatsen en een schat aan betrouwbare bij zonderheden over het nieuwe, geheime wapen der V2 ontving 3). Van hun kant hebben de Duitsers er uiteraard naar gestreefd de geheimhouding zo goed mogelijk te hand haven. Wij zagen reeds, welke veiligheidsmaatregelen van kracht waren ten aanzien van de „Technische Divisie”. Sinds half December werden op tal van plaat sen in Den Haag en omgeving op geel papier gedrukte bekendmakingen aangeplakt, waarbij het op straffe des doods werd verboden de door de VI-wapens (sic) ontstane schadeplaatsen te betreden of zich gevonden bestanddelen toe te eigenen. „Personen, die tegen deze voorschriften handelen, worden terstond gefusilleerd”. Dat dit geen loze bedreiging was, ondervonden o.a. vijf landarbeiders, die uit louter nieuwsgierigheid een bij Hoek van Holland verongelukte V2 gingen bekijken. Zij werden direct aangehouden, naar de commandopost op Marlot gebracht en des nachts zonder verder onder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 39