RAKETTEN OVER DEN HAAG 34 land waren binnengekomen. Het laatste woord sprak Winston Churchill. „Only just in time did the Allied armies blast the viper in his nest. Otherwise the autumn of 1944, to say nothing of 1945, might well have seen London as shat tered as Berlin”, zei de Britse premier op 13 Mei in de radiorede, waarin hij een overzicht gaf van de gedenk waardige vijf jaren, die waren verstreken. De hier gepubliceerde gegevens over de V2-activiteit in en om Den Haag zijn het gedeeltelijk resultaat van een uitgebreid onderzoek, dat de schrijver al kort na de Duitse capitulatie begon om de geschiedenis van de V-wapens te reconstrueren. Nasporingen die geallieerde officieren, met name Engelsen, indertijd op de start plaatsen instelden, waren in hoofdzaak van technische aard en er is bovendien nimmer iets van openbaar ge maakt. De documenten van het Duitse leger zijn groten deels verloren gegaan. Zodoende moest het onderzoek worden uitgestrekt tot het horen van tientallen Neder landers, die inlichtingen konden geven. Verificatie van met grote welwillendheid verschafte doch vaak tegen strijdige mededelingen stelde tijdrovende, nieuwe pro blemen. Schrijver verzoekt hun, die over nog ontbrekende bij zonderheden beschikken, hem hiervan mededeling te willen doen, opdat het hier geschetste beeld kan worden gecompleteerd. Adres: Landzichtlaan 64, Heemstede.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 46