41 RUZIE IN DE VEENPOLDER Dit- hen beide, denkt bij de lectuur soms wel eens aan de zo juist al aangehaalde Mr Simon van Leeuwen: door gelijkheid van historische opvattingen, door bepaalde informaties, door overeenkomstige eigenaardigheden in de spelling. Maar de Mist en Van Leeuwen waren zeer bevriend, In de voorrede van zijn hoofdwerk, de Censura Forensis, prijst Van Leeuwen zijn vriend De Mist hogelijk8); dat er tussen de vrienden een wisselwerking van kennis en van opvattingen is geweest laat zich aannemen. zelfde geldt voor die andere vriend van Pieter de la Court10die ook wel eens als de schrijver der Erfgravelike Bedieninge is beschouwd, doch wiens belangstelling toch meer op ander terrein moet hebben gelegen. De familie Uytenhage de Mist was niet van Hollandse afkomst. Ze kwam uit het, tussen 1600 en 1700 aan de Oranjes behorende graafschap Meurs11), dus uit een van die kleine Calvinistische Duitse gebiedjes die aan Nederland zovele immigranten hebben verschaft een Hoogduits citaat op de achtertitel der Erfgravelike Be dieninge verraadt het nog eventjes. Grappig is het te zien hoe ook Van Leeuwen zijn best doet de opvatting te propageren, dat zijn vrienden de Uytenhages toch heus tot de oude Hollandse geslachten, en wel tot de adel lijke geslachten, behoorden, en dat hun bezitting Duyve- stein een oud adellijk goed was. Zulk een nadrukkelijke bevestiging houdt de ontkenning als het ware in zich. 9) S. van Leeuwen, Censura Forensis pars I; in de door ons gebruikte uitgave, die van 1685, in de Prolegomena p. ***2 verso bovenaan. 10) R. Fruin, Over Simon van Leeuwen en zijn Bedenckingen over de Stadthouderlijcke Magt; Bijdr. en Med. Hist. Genootschap XIII (1897); ook: Verspreide Geschriften VIII blz. 94113, en daarvan blz. 110111. 11Knuttel in: Nw Ned. Biogr. Wdbk IV, 993—994.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 55