f. f. f. DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 50 de siecte f. 1- 4-, 1-10-. 1-10-. 10- f. 1- 4-. Somma f. 15- 8-.” Het noodlot bleef het gezin achtervolgen. Zowel haar zoon als haar broeder bleken niet te redden en de 8ste November was ook hun lot bezegeld. En nog steeds had Hendrikje geen vrouwelijke hulp om zich heen. De vrouwen uit de buurt weigerden standvastig in het huis te komen ondanks de niet onaanzienlijke beloning, waar op zij voor het afleggen en het helpen kisten konden rekenen. Waarschijnlijk door bemiddeling van Ant. van Dijck slaagde Hendrikje er in nog vóór de begrafenis van haar zoon en haar broer de hulp van een vrouw, qualité als notaris is verdient ende verschoten aen de overledene Hendrickge Tielemans door de wandeling genaemt Graeff Hendrick als volgt: 1663 op den viden Novemb. Des smorgens door orders van de overleden versocht een testamentaire dispösitie te maeken ende vermits de dangereusheijt van daer ietwes voor ingedroncken comt met de persoonen Item buijten comende de eerste drie getuij- gen geexamineert ojnme d'intentie van de overleden pertinent in geschrifte te stellen; tselve gedaen sijnde wederomme met de ge- tuijgen daer naer verteert Compt de vyff getuijgen elcx voor haere getuijgenisse en moeyte ses stuijvers Compt voort minuteren, passeren ende gros seren van de voors. codicillaire dispositie vermits de dangereusheijt Compt voor de copie authentijck met clijn zegel die aen de E. Heeren Weesmren deser stede is behandight

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 64