51 DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN Thielmans Maddeleen of Machtelt geheten, te krijgen, maar niet dan na haar verscheidene beloften te hebben gedaan. Op de 8ste November liet zich nog een ander vrouws persoon vinden om bij Hendrikje in te trekken; zij heet te Marie Jacobs en ging op de genoemde datum de vol gende overeenkomst met de herbergierster aan: „Wij onderschreven Heijnderickgen Tielemans, we duwe van zaliger Johan van Clevius, ende Maria Jacobs verclaren samen te sijn geackordeert, te weten dat Mary voors. int huijs van de voors. Heijnderickgen sal intrec- ken voor de somme van vyftich gulden in de ses weecken ingaende den 8 November 1663 met dese conditiën, dat Marij de voorn. Heynderickgen in alles getrou sal die nen in de contagieuse sieckte, ende indien de voors. Marij kompt te overlijden, dat alsdan wederom een ander voor de voors. Marij sal commen in haer plaets voor de selve prijs, mits dat indien de voors. Heijnderick gen compt te overlyden dat in sulcken gevalle de voorn. Marija ofte die in haer plaets sal commen te dienen, sal tevreden wesen met de selve prijs. Aldus gedaen den 8 November 1663 in sGravenhage ter presentie van Frederick Jaenen ende Antonij van Dijck." De afspraak met Maddeleen Jans was blijkbaar alleen mondeling aangegaan, want een dergelijke schriftelijke overeenkomst als Marie Jacobs voor zich bedongen had, is niet voorhanden. Maar er is wel een in het voorjaar van 1664 aan de Weesmeesters gerichte verklaring, waarin Antonij van Dijck en zijn moeder ten gunste van Maddeleen in de bres springen. „Wij ondergeschr., Catlijn van Leeuwen ende Anthonij van Dijck, desselffs soon, verclaere sulcx wijluijden sijn doende bij desen, ten versoecke van Mad- leen Jans, hoe waer is, ten tijde soo wanneer Thielman Thielmans was overleden Heijndrickge Tielmans alsdoen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 65