DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 52 liet haelen de voorn. Maddeleen Jans ende haer ver- scheijde belofte dede, voor de huijsinge van haer, Hen- drickge Tielmans, dat indien de voorn. Madleen Jans begeerde intecomen ende haer in haerluijden droeffheijt assisteren, sij haer het eene entandere te willen maecken, ende also sij, Maddaleen Jans, het selffde refuseerde, alsdoen de voorn. Heijndrickge Thielmans sijde: mijn broeder is daer nu overleden, ick ben soo bedroeft, ick en hebbe egeen help, wij sijn machteloos, comt dan maer in en helpt mijn broer kiste, ick sal u, Machtelt, geven een borstrock vant rouwlaken; waerop sij Machtelt haere (Heijndrickges) miserie insiende is in huijs getreden, ende heeft helpen kisten de voorn. Thielman, ende oock eenige dagen daer naer op het versoeck van den depo sant, Anthonij van Dijck, sij voorn. Machtelt, Heijn drickge Tielmans mede heeft helpen kisten, presente rende tselve te willen verclaren. Actum Hage den 13den Meij 1664. Noch verclaren wij bovengeschr. getuijgen, dat Marij Jacops mede van de selve Heijn drickge Tielmans als vooren gemaect is een gelijcke borstrock van het voors. laecken, omme redenen ver- haelt. Datum uts.” 4). Ten slotte komt er nog een derde vrouw, met name Lijsbet Pieters van Renen uit Utrecht, ten tonele, die door Hendrikje overgehaald werd om bij haar in huis te trekken en haar in haar „zwarigheid” bij te staan. Evenmin als bij Maddaleen was deze afspraak dadelijk in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd, maar ze staat in een verklaring, die na de dood van Hendrikje Tielemans door enige personen afgelegd is. „Wij ondergeschreven verclaren onder onse handt, dat wij verscheijden reijsen hebben gehoort dat Hendrickgen Tielemans heeft geseijt tegens Lysbeth Pieters van 4) Uts ut supra als boven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 66