DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 56 een woord uitgevallen, want de be- of tegenover God niet vermommen. te comen, alsoo sij smaenendaechs naer de middach tegens den avont heel sieck was geworden, welcke sieckte hoe langer hoe meer continueerde. Ick bij haer comende sprack haer van alles dat haer zalicheijt was betreffende. Sij gaff redelick gehoor, doch wilde niet weeten dat sij de pest ofte contagiüese sieckte onder haer leden hadde, waerop ick onder meer andere reden tegens haer seijde: Heijndericktjen Tielmans, ghij sijt nu een gevangen des Heeren; ghij en kunt Godt geen vlassen baert aen- naeijen ghij weet nu wel, waeraen dat u voorgaende volck, u moeder, u kinderen, u broeder gestorven sijn, ende ghij sidt nu midden in den brant. Daerom bereijt u nu maer tot Godt en bidt hem om genaede, hetwelck sij van dien tijt aen oock dede, met versouck dat ick haer doch daegelicx met den gebede ende vermaeninge soude bijstaen, bethoonende, soo ick uijterlick konde bemereken, groot berou van haer sonden. Voort is sij van tijt tot tijt swacker geworden, dickmaels aen mijn versocht om t’ saemen te bidden ende int lest seer belabbert van spraeck, een weijnich claegende onder haeren rechteren arm, doch geen verheffinge 10hoewel ick alle mogent- licke devoor daer toe dede soo met draneken als anders, t’ welcke sij niet en konde inhouden. Eijntelick naer dat ick op Donderdach savonds den 22sten November 1663 omtrent ten ses uijren van haer gescheijden, (ende sij is doen dien avont omtrent ten halff tienen overleden gelijck oock Anthonij van Dijck ende de vrouluijden mijn des anderen daechs seyden), waerop ick doen weder naer huijs ginek, sonder daer weer te comen. Op Saterdach smergens goets tijts den 24sten No vember 1663 is de gehuijrde bewaerster bij mijn geco- 9) In deze zin is misschien doeling is: gij kunt U voor 10Temperatuursverhoging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 70