men genaemt Maria Jacobs, seggende dat Anthonij van Dijckx vader mijn liet versoucken om daer buijten aent sterffhuijs te comen, dat hij mijn spreecken most van wegen de Heeren aengaende vant goet op te schrijven ende alles toe te zegelen, soo ben ick daer ontrent ten tien uijren naer toe gegaen ende wachten voor thuijs op den wech tot ontrent twaelff uijren tot dat Jan van Leeuwen met sijn huysvrou daer quaemen, dien ick vraechde wat sijn begeeren was, die mijn doen ter ant- woort gaff: Ghij suit gaen uijt last van de Heeren daer int sterffhuijs en schrijven alles op, en daer is een seec- ker persoon in huijs, die heeft daer niet te doen 11dien suit ghij terstont belasten, dat hij hem daer uijt den huijse packt te maecken, off de Heeren sullen hem met schout ende dienders daer uijt doen haelen ende hem op een ander plaats brengen, daer men sulck volck sedt, het welcke ick doen door sulcken last niet hebbe kennen noch mogen naer laeten, maer terstont gedaen, welcke persoon oock terstont daer uijt den huijse is gegaen. Onder tijt ende tusschen quam den tijt aen dat Heynde- ricktgen soude werden begraeven, soo heb ick ende Anthonij van Dijck het doode lichaam uijt den huijse helpen setten; doen nu het lyck wech was, soo heeft Anthonij van Dijck mijn behandicht acht sluetels, aen een toutjen gebonden, soo van kassen als earners; daerop heb ick begonnen briefftjens te schrijven, en met stijfsel op elcke kas, kist en earners te placken, sonder dat ick in eenige kisten off cassen gesien off eenige geopent. Dit stijffsel drooch synde heb ick overal mijn zegel ter presentie van Anthonij van Dijck, Maria Jacobs ende Lijsbeth Pieters, die daar in huijs waerenopgeset. Ondertusschen dat het lijck naer Scheveningen was, soo DE GAVE GODS IN DE MALLE. MOLEN 57 Bedoeld is natuurlijk het manspersoon, waarmee Hendrikje ongeoorloofde betrekkingen onderhouden had.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 71