DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 59 14De ambtenaar, die op de boedel beslag te leggen had. en is, met Godts hulpe hebbe genesen, daer over gaende ses weecken. Voort soo heeft Anthonij van Dijck mede eenige aenstoot van de selve sieckte gehadt duijrende tweemael 24 uijren, synde ter doot toe cranck, doch geen verheffinge vindende hebbe hem door sweetdrancken daer toe dienende, doch al met Godts hulpe bij gestaen sulcx dat hij wederom terstont is gesont ende fris gewor den, derhalven ende om de redenen vooren verhaelt, ver hoop ick dat de E. Achtbaere Heeren dit alles conside- rerende sullen gelieven ordere te stellen, dat ick voor alle dese diensten, die met prijckel van lijff ende leven bij daech ende nacht moeten geschieden, ende mede voor de medicamenten dien ick tot mijnen eijgen costen hebbe gelevert, naer behooren uijt den boedel mach werden gecontenteert ende betaelt, doch stellende t’ selve ter discretie van de E. Achtbaere Heeren, ofte sulcx ende soe het best in alle redelickheijt ende gevouchlickheijt gevonden sal kunnen werden." Na een memorie van uitgaven gedaan door Lijsbeth Pieters en Anthonij van Dijck nadert dan het einde van het verslag. ,,De sluetels tot acht int getal van kassen en earners sijn tot mijnent geweest van Saterdach smid- daechs den 24sten Novemb. 1663 tot sWoondaechs smiddaechs den 23sten Januarij 1664, doen heb ick dien aen den besetter 14Boutepijl door last van de Ed. Hee ren Magistraet, soo als hij mijn seijde, overgelevert. Alle t’ geene voors. is, ben ick bereijt met eede te verclaeren, ende voorts het geene dat daer aen depen- deert, des noot, ende daer (toe) versocht sijnde. Actum den lOden Maert xvjc vier ende t’ sestich.” De ziekentrooster Frederik Jaenen was dus niet alleen als vertrouwensman van Hendrikje Tielemans opgetre-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 73