DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 61 die operatie had haar lamheid in de armen bezorgd, zoals men uit de inhoud van het rekest schijnt te mogen afleiden. Hier volgt het: „Looff Godt boven al. aen de Heere Een versoeck van Lysbet Pijters die graef Hendryck on- boden heeft van Uijter Utrecht) om haer by te staen in haer swarycheyt twelck sy gedaen heeft twaelf weeken dewelcke daer mede verdyent daeghs een gul den de somme vyerentaggent gulden ende doir dewelcke Godt mijn met de swarijcheyt besocht heeft ende mijn gesontheyt daer mede verlooren hebbe, ende de Heeren hebben mijn op de twaelf weken laten weeten als dat ick daer uijt soude gaen ende twelck ick gedaen hebbe ende hebben naeder hant groote armoede gheleden want ick niet een duyt hebbe kannen verdyenen want mijn armen lam sijn ende soo de Heere belyef mijn met den eer sten 15mijn geit te geven, want ick groote armoede lij ende mijn slaepvrou mijn niet langer borghen en kan, want ick haer twijntijch gulden schuldich ben ende doe Kadteryn van Leeuwen 16op het stathuijs quam ende versocht aen de heere ende de heeren gaeven tot ant- woort als dat ick in een slaepste soude gaen legen totter- tijt toe dat men boelhuijs hijel dan sou men haer wel tevreden stellen metmet mijn Lysbet Pijeters.” Toen dan eindelijk boelhuis gehouden was, gaven de weesmeesters aan de vendumeester Bock opdracht aan Lijsbet Pieters een som van 60 ponden (gulden) uit te betalen in voldoening van al hetgeen zij voor gedane diensten als anderszins, niets uitgezonderd, ten laste van 15Met den eersten zo spoedig mogelijk. 18) De moeder van Anthonij van Dijck, als weduwe getrouwd met Jan van Leeuwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 75