DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 62 f de Malle- van Sijl, wonende aan 17Pond van 40 groten gulden. de boedel van Hendrikje Tielemans te vorderen had, natuurlijk tegen quitantie. Deze laat ik hier volgen: „lek Lysbet Pietersdr. bekenne de voors. somme van t’ sestich ponden te 40 grooten t’ pond 17uyt handen van den vendumr. Bock ontfangen te hebben. Actum den len Augusti 1664.” (met haar merk). Er kwam trouwens een stroom van rekeningen en vorderingen bij de weeskamer binnen. Ze betroffen slechts voor een klein deel leveranties en diensten, die nog bij het leven van Hendrikje Tielemans gedaan en bij haar dood nog niet voldaan waren, maar golden voornamelijk uitgaven, voorschotten en leveringen, die in verband met haar begrafenis en het toezicht en de be waking van woning en inboedel gedaan waren. Daar viel voor de weeskamer heel wat na te vragen, te onder zoeken en te schiften. Zij had de belangen te vertegen woordigen en te behartigen van de erfgenaam van Hen drikje Tielemans, de minderjarige Nicolaas Caron, een zusterskind van Hendrikje. En als Mr. L. de Gou, die in 1943 zijn proefschrift aan de geschiedenis van de Weeskamer van 's-Gravenhage wijdde, na een diep gaand onderzoek in het archief van die inrichting als zijn oordeel ten beste geeft, dat de weesmeesteren steeds de uiterste nauwgezetheid ten aanzien van de belangen der minderjarigen betracht hebben (bl. 101dan mogen we aannemen, dat zij ook het beheer van deze erfenis naar hun beste weten gevoerd zullen hebben. Laten we die rekeningen eens nader bekijken; ik kan om niet al te uitvoerig te worden slechts hier en daar een greep doen en zal mij daarbij bepalen tot de meest opmerkelijke zaken. 'Willem Cornelisz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 76