DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 63 molen, is voor alle vijf overledenen de huislieden bij en omtrent Wassenaar en elders gaan bidden en heeft de rouwwagens besteld om de lijken naar Scheveningen te vervoeren. Tot vijf maal toe heeft hij over de 80 per sonen, zo oud als jong, ter begrafenis genodigd. Voorts heeft hij nog bij het leven van Hendrikje Tielemans bij dag en bij nacht verscheiden boodschappen gedaan, voorts zo in Den Haag als anderwaarts de vrienden, dz. de bloedverwanten gehaald, dranken bij den dokter gehaald, enz., waarvoor hij alles tezamen rekent 20 guld. 13 stui vers. Om aandrang tot spoedige en volledige betaling uit te oefenen voegt hij deze regelen aan zijn rekening toe: „Versoecke seer ootmoedelijck, dat de Ed. Heeren gelieven te maecken dat ick mach worden gekontenteert, doordien ick een cruepel ende gebreckelijck man ben”. Men zou zo zeggen: een lastig mankement voor iemand, die bij die gelegenheid zo zijn benen heeft moeten gebrui ken of zou hij zich toen te veel ingespannen en zich lam geloopen hebben? Men zal zich wellicht afvragen, of het stadsbestuur zich niet met 'het geval bemoeid heeft. Zo ja, dan blijkt er in het archief van de weeskamer maar weinig van. Toch bevindt zich onder de stukken een declaratie van den gerechtsbode Cornelis Hodenpijl, waaraan ik het volgende ontleen. ,,Door ordre van de meergemelte E.E. Heeren Weesmren ten tijden van de voorn, sieckte naer dat de laeste in de voors. huijsinge van de voorn. Hendrickie Thielmans (overleden was) den tijt van twee maenden alle dagen soo aen de gebuijren omtrent de voors. huij singe naer de gelegentheijt geinquireert, visite gedaen ende ooch int seijl gehouden, ende verscheijde mael aen haer E.E. rapport gedaen; stelle daer voor eens 50-0-0 ofte ter goede discretie van haer E.E.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 77