DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 67 toe was en de gerechtsbode, die daarbij ongetwijfeld een taak te vervullen had, ging liever niet over één nacht ijs, wat de ontsmetting betrof. Bovendien werd het huis herhaaldelijk met bezemen gekeerd, waarbij vloerzand, kalk, asch van „weede” 21 en vooral telkens zeep werd aangekocht, terwijl meer dan eens van de aanschaffing van bezems sprake is. In onze dagen zou men de bewaakster allicht beticht heb ben van een zwart handeltje in bezems en zeep op touw gezet te hebben, maar de heren weesmeesteren uit die dagen waren, naar het schijnt, zo achterdochtig en zwartgallig niet; de rekeningen zijn ten minste zonder protest voldaan. We willen daarom Marie Jacobs de eer laten van inderdaad naar noodzaak en naar harte lust geschrobd en geboend te hebben. Kenmerkend voor die tijd1 in het algemeen is het rijkelijke gebruik van alkoholhoudende en sterke dranken. Ik mag als bekend veronderstellen, dat men bij begra fenissen en bij doodsmalen met het toedienen van bier, wijn, jenever, e.d. niet schriel placht te zijn. Maar in dit geval van een gevaarlijke en besmettelijke ziekte waren bizondere omstandigheden werkzaam, die het ge bruik van geestrijke dranken niet deden strekken ter ver drijving van de droefenis om een dode, maar een ander doel beoogden: men wapende er zich mee tegen besmet ting, althans verwachtte er dat van. We vernamen reeds, dat notaris Van Aelst en zijn getuigen zich niet op het erf van de woning van Hendrikje Tielemans durfden wagen, voordat zij zich tegen de viezigheid (vurigheid), waaraan zij zich gingen blootstellen, met een borrel ge sterkt hadden, welke handeling zij voor alle zekerheid herhaalden, nadat de taak volbracht was. Deze trouwens 21J De „weede”, Isatis tinctoria L., werd vroeger in ons land gekweekt: de bladeren leverden een blauwe verfstof.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 81