DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 68 begrijpelijke vrees voor de geheimzinnige vierigheid zat er diep bij de mensen in. Toen bijv, de gerechtsbode Hodenpijl met de dokter en de chirurgijn besogneerde nopens de geïnfecteerde huizinge, konden de besprekin gen niet zonder ruime vertering aan drank hun beslag krijgen, hoewel uit niets blijkt, dat bij die gelegenheden behalve de wijnhuizen, waar de bijeenkomsten gehouden en de gelagen gezet werden, ook de besmette woning zelve bezocht werd. Nadat Hendrikje Tielemans als laatste van haar gezin uit huis gedragen en in het familiegraf te Scheveningen ter ruste gelegd was, bleef er in de winter en het voor jaar een stroom van bier, wijn, jenever en brandewijn naar het sterfhuis vloeien. Het is niet steeds na te gaan, in wier kelen al dat vocht verdween, doch in sommige gevallen zijn de gebruikers wel aan te wijzen. Uit de rekening van Willem Jansz. van Rijn, een van de drank- leveranciers, vermeld ik bijv, de volgende posten: Jan. 1664, geleverd een stoop brandewijn, toen zij de keuken schoonmaakten van de „swaerigheyt”; Febr., een stoop brandewijn, toen zij het huis van bestemoer schoon maakten (de moeder van Hendrikje had dus een afzon derlijk huisje op het erf bewoond); 7 en 8 Maart, een stoop brandewijn, toen zij de vierige dekens waschten. Zonder twijfel konden Marie Jacobs en haar helpsters niet goed op slag komen zonder een finke hartverster king. Den 17den Maart nog steeds dezelfde rekening komt een notaris wederom alles opnemen in verband met de aanstaande vendutie; de post voor dien dag luidt: brandewijn voor 10 stuivers en 2 stoop wijn voor 1 gl. 12 st. door de notaris met zijn volk voor de vierigheid ge dronken, toen zij in het huis zouden gaan. Hetgeen op een aantal volgende dagen op nieuw aan brandewijn en wijn geleverd werd, zal de notaris met zijn helpers ook

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 82