In de loop van 1814 stelde Gijsbert Karel van Hogen- dorp, ten behoeve van de Souverein Vorst, een berede neerde lijst samen van degenen, die, in de bewogen Novemberdagen van het voorafgaande jaar, zich hadden onderscheiden als medewerkers bij de afwerping van het Franse juk 1). De lijst is tamelijk lang. Men vindt daarop menige Haagse naam. Doch niet die van enig te ’s-Gravenhage dienstdoend ambtenaar der posterijen. Toch had een van hen vermelding verdiend: Cornelis van IJsseldijk, postmeester van het station der Paarden- posterij alhier. Want van hem staat onweerlegbaar vast, dat hij zich dadelijk bij de opstand heeft aan gesloten en dat hij „wezenlijke” diensten heeft be toond3). Het ontbreken van zijn naam is des te minder begrijpelijk, omdat het Voorlopig Algemeen Bestuur (dus Van der Duyn en Van Hogendorp zelf) hem op 24 November 1813 heeft aangesteld tot directeur- generaal van de Paardenposterij in de Verenigde Neder landen2). De regeling van een voorlopige leiding van het brievenpostbedrijf liet het over aan de naar Amster dam gezonden Commissarissen-Generaal Kemper en CORNELIS VAN IJSSELDIJK Paardenpostmeester van 's-Gravenhage DOOR 1) G. K. v. Hogendorp, Brieven en Gedenkschr. IV. 2) Dagbl. Wester Eems in Verz. Bosscha (Alg. Rijksarchlef 3) Verbalen Postmeester-Generaal 18131823 (Alg. Rijksarchlef) Rapport van 22 Juni 1814. Mr. W. J. M. BENSCHOP.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 87