Wie was Cornelis van IJsseldijk? Hij had vóór de omwenteling van 1795 in de Garde du Corps van Stadhouder Willem V gediend en bij de „zuivering" van het officierscorps door de nieuwe meesters, geweigerd in dienst te blijven, hoewel men hem de rang van ritmeester aanbood. Eerst in December 1808 verzocht hij weer om plaatsing en wel bij het Postwezen4). Hij had nl, te Nijmegen medegewerkt bij het leveren van paarden voor een reis van Koning Lodewijk. In 1809 werd hij inderdaad aangesteld tot onderinspecteur der Posterijen te Zwolle. Deze betrek king verviel door de inlijving van ons land bij Frankrijk en de daaruit voortvloeiende invoering der Franse post- wetten. In October 1811 trad Van IJsseldijk op als postmeester te ’s-Gravenhage. Het station der, op 1 Mei 1810, door Koning Lodewijk opgerichte Hollandse Paardenposterij was gevestigd (sedert 30 Juni van dat jaar) in het perceel Heren gracht, Wijk L, No. 124 5). Daar ik in het Register van de Maire over 18111813 niets aantrof omtrent verplaatsing ervan, zal het vermoedelijk onder Van IJsseldijk in dat pand zijn gebleven. De onderprefect van het arrondissement had, begin October 1811, een beroep gedaan op medewerking van de Maire tot stipte naleving van de Franse wetten in Scholten. Maar het vond blijkbaar nodig de zo belang rijke dienst der Paardenposterij onmiddellijk onder een betrouwbaar chef te stellen. Immers daaronder behoorde de zorg voor snel en veilig overbrengen van regerings- bevelen (couriers). 74 CORNELIS VAN IJSSELDIJK 4) Oud Archief Posterijen (in Alg. Rijksarchief) No. 31. Notulen van 27 December 1808. 5) Verb. v. d. Burgem. der Stad den Hage, 26 Juli 1810.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 88